Regulamin

Regulamin sklepu internetowego TWOJANAKLEJKA.PL

Sklep internetowy twojanaklejka.pl , zwany dalej sklepem.

 

  1. Definicje

Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do soboty z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

Dostawca - oznacza firmę dostawczą z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.

Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Transakcje - to procedury zawierania umów sprzedaży Towarów.

Opinia – jest osobistą pisemną formą opisu kupionego Towaru przez Klienta.

Opis Produkty - zawiera opis przedmiotu oferowanego do sprzedaży.

Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.

Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.

Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

Sprzedawca - oznacza Twoja-Naklejka Damian Gola z siedzibą w Olsztynie (10-686), ul. Boenigka 18/19, NIP: 7393493841, REGON: 280603968; e-mail: kontakt@twoja-naklejka.pl, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego, reprezentowaną przez Twoja-Naklejka z siedzibą w Olsztynie (10-686), ul. Boenigka 18/19, NIP: 7393493841, REGON: 280603968

Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

 

2.    Sklep internetowy twoja-naklejka.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę twojanaklejka.pl.

 

3.    Wszystkie ceny podane na stronach sklepu są cenami netto i brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon  lub rachunek uproszczony.

 

4.    Możliwe są następujące formy płatności:

o   Gotówka przy odbiorze - płatność gotówką przy odbiorze towaru w siedzibie firmy twojanaklejka.pl

o  Przelew bankowy – płatnośc przez Bank na konto Twoja-Naklejka.pl o nr konta 82 1030 0019 0109 8530 0032 3209

o  Pobraniowa przesyłka – płatność gotówką przy odbiorze przesyłki od dostawcy w wymienonym  przez Konsumenta adresie w formularzu zamówienia. 

5.    Termin realizacji

o   Przy każdym towarze podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia. W szczególnych sytuacjach, niezależnych od nas, czas realizacji zamówienia może ulec zmianie. Podawana dostępność informuje nas ile maksymalnie dni roboczych zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia zamówienia do chwili skompletowania zamówionego towaru i przygotowania go do odbioru.

o   Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu.

 

6.    Reklamacja  

o   Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy .

o   Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

o   Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres kontakt@twoja-naklejka.pl lub w formie formularzu reklamacyjnego na tej stronie http://twoja-naklejka.pl/dodaj-reklamacje .W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

 

8.    Składanie i przyjmowanie zamówień

o   Klient wypełniając formularz zamówienia, składa ofertę kupna określonego towaru oferowanego przez Sklep.

o   Klient otrzyma automatycznie wygenerowanego maila z informacją o wpłynięciu zamówienia do systemu, przy czym mail ten nie stanowi potwierdzenia przyjęcia oferty. Do zawarcia umowy sprzedaży towarów wskazanych w zamówieniu dochodzi z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji.

o   Za moment przyjęcia zamówienia przyjmuje się potwierdzenie zamówienia przez pracownika obsługi sklepu.

o   Przesłanie nieprawidłowo wypełnionego formularza nie będzie traktowane jako złożenie zamówienia przez Klienta.

o   W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących przesłanych formularzy odnoszących się do prawidłowości wypełnienia formularza przez Klienta (w szczególności w odniesieniu do danych Klienta) Sklep skontaktuje się z Klientem w celu ich wyjaśnienia. W przypadku braku uzyskania od Klienta wyjaśnień Sklep może odmówić potwierdzenia i realizacji zamówienia, o czym Sklep zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Klienta.

o   Klient ma prawo dokonywania zmian w zamówieniu na etapie jego realizacji do momentu przekazania towaru do wysyłki do Klienta

o   W przypadku gdy zmiana polega na usunięciu produktów z zamówienia lub jego anulowaniu, traktowana będzie jak odstąpienie. Takie zmiany mogą zostać dokonane wyłącznie przez Klientów będących osobami fizycznymi dokonującymi zakupów.

o   Jeżeli Sklep nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że przedmiot zamówienia nie jest dostępny, powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni, zawiadomić o tym konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

 

9.    Reklamacja przesyłki kurierskiej - uszkodzenie

o   Otrzymaną zamówienie należy dokładnie sprawdzić.

o   W przypadku kiedy opakowanie towaru posiada znaczne uszkodzenia, ślady otwierania, lub widać, że została naruszona taśma pakowa należy odmówić odbioru i niezwłocznie poinformować o tym sklep.

o   Wszelkie reklamacje związane z niewykonaniem usługi, opóźnieniem, zagubieniem, uszkodzeniem, ubytkiem, przyjmuje Sklep.

o   Reklamacje zgłoszone po terminie, reklamacje nieścisłe lub niekompletne, reklamacje uzupełnione po terminie lub reklamacje wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak nie wniesione.

 

10.    Dane osobowe

o   Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przetwarzanie przez sklep twojanaklejka.pl swoich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).

o   Sklep wykorzystuje mechanizm tzw. „cookies” (ciasteczka). Mechanizm ten odpowiada za ułatwienie dostępu Klientom Zarejestrowanym do zasobów zgromadzonych w Sklepie. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany w procesie przetwarzania danych osobowych.

 

11.Sąd właściwy

o   W sprawach dotyczących sporów pomiędzy Sklepem a Klientem będącym osobą fizyczną niedokonującą zakupu w celu bezpośrednio związanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, wynikłych z transakcji, do których ma zastosowanie niniejszy regulamin, sądem właściwym jest sąd powszechny wynikający z przepisów prawa.

o   W sprawach dotyczących sporów pomiędzy Sklepem a Klientem innym niż określony w ust. 2, wynikłych z transakcji, do których ma zastosowanie niniejszy regulamin, sądem właściwym będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.

 

Regulamin określa zasady zakupów w sklepie. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

 

Twoja-Naklejka Damian Gola

ul. Wyzwolenia 15a

10-105 Olsztyn

NIP 7393493841

Regon  280603968

 

Twoja-Naklejka.pl © 2024

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo